دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۸ | 
واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت غرب تهران، کمیته رسانه را در تاریخ97.3.7 برگزار کرد.

با توجه به اهمیت نقش رسانه­ها در ارتقای سطح سواد سلامت جامعه، کمیته رسانه  با حضور کارشناس مسول واحد آموزش سلامت وسایر اعضای کمیته رسانه در تاریخ 97.3.7 در دفتر آموزش سلامت مرکز بهداشت غرب برگزارشد .در این جلسه پمفلت تغذیه تکمیلی تهیه شده توسط کارشناس تغذیه وکارشناس برنامه شیر مادر توسط اعضای جلسه مورد نقد وبررسی قرار گرفت .در پایان جلسه قرار شد بعد از انجام اصلاحات لازم ،پمفلت تولیدی جهت تایید نهایی به معاونت بهداشتی ارسال شود  .