دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

امور اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

 

شرح وظایف کارکنان واحد امور اداری

 

رئیس امور اداری :

دریافت دستور وبرنامه کار از از سرپرست مربوطه .

راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم کار بین آنها .

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع موجودسازمان .

برنامه ریزی جهت ارتقاءمستمر کیفیت فرایند ها .

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل.

تهیه شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی وابلاغ به آنها .

نظارت برانجام کارهای کارگزینی مانند مرخصی  ، ترفیعات ،بازنشستگی ، ......برابرقوانین ومقررات استخدامی.

نظارت برکارهای دفتری وارسال ومراسلات ستاد ومراکز تابعه .

رسیدگی ونظارت برمتصدیان امور عمومی مراکز .

رسیدگی ومراقبت دفاتر حضور وغیاب کارکنان وکارت زنی .

بررسی نامه های تهیه شده وامضای آنها.

شرکت در کمیسون ها ونشت های مربوطه .

تهیه گزارش لازم برای مقام مافوق .

بررسی آمار عملکرد ماهانه واحد های زیر مجمومه وارائه راهکار جهت بهینه  سازی فعالیتها .

پیگیری موارد تخلف اداری وکاری پرسنل ومسائل حقوقی مرکز تا حصول نتیجه .

انجام دیگر کارها مربوطه برابر دستور مقام مافوق .

نظارت وسرپرستی (مدیر خدمات پشتیبانی وتدارکات ،چاپ وتکثیر ، نقلیه ،انبار  ملزومات ،کارگزینی ، نگهبانی ،کارپردازان ،دبیرخانه )

جایگزین سرپرست .

جوابگویی به شکایات پرسنل وارباب رجوع  

برگزاری جلسات حل مسائل پرسنل .

مدیر خدمات پشتیبانی وتدارکات :

تهیه لیست تامین کنندگان عمومی مجاز

نظارت براجرای مفاد قرار داد های خرید خدمات عمومی و واگذاری خدمات در مانی از طریق بازدید های دوره ای وموردی از مراکز ، پایگاه ها وخانه های بهداشت .

تسلط بر دستور العمل های سیستم مدیریت کیفیت مرکز

بازنگری دستور العمل های فرایند های پشتیبانی مرکز وارائه پیشنهادات اصلاحی.

شرکت در جلسات وکمیته مرکز ومشارکت فعال در بحث ها .

شرکت در کلاس های آموزشی وارتقاء توانایی های شغلی .

ارتباط با واحد های دانشگاه برای سرعت بخشیدن به روند برنامه های مورد نظر مرکز .

انجام سایر امور جاری وپیگیری دستورات مقام مافوق.

بازنگری دستورالعمل های سیستم  .

نظارت وکنترل عملکرد متصدیان امور عمومی مراکز تابعه ستاد مناطق .

هماهنگی با متصدیان امور عمومی مراکز تابعه جهت  اجرای به موقع بخش نامه ها .

 

خدمات :

دریافت دستور برنامه کار از سرپرست مربوطه .

تهیه شرح وظایف کارکنا ن  تحت سرپرستی  (انبار لوازم  مصرفی ، چاپ وتکثیر ، خدمتگزاران ورانندگان خودرو های دولتی وخصوصی )

تعیین نحوه انجام نظافت وتخلیه زباله  ونظارت برنحوه انجام نظافت مراکز وواحد ها .

تعیین زمان سم پاشی مراکز وواحد ها برای مقاطع مورد نیاز وپیگیری انجام سمپاشی درزمان تعیین شده براساس نظر کارشناس بهداشت محیط.

کنترل تاریخ انقضاء کپسول های آتش نشانی .

بازدید از قسمتهای مختلف حسب وظیفه نارسائیهای موجود .

تشکیل پرونده برای خودرو های دولتی ونگهداری کلیه  مدارک مربوط خودرو از قبیل سند ماشین،  لوازم یدکی ، لاستیکهای خریداری شده ، تعمیرات انجام شده ، تاریخ برگ های درخواست  وقبض انبار.

پیگیری امور بیمه وطرح ترافیک خودرو ها .

تهیه چک لیست نحوه نگهداری خودر وهای دولتی ،بررسی ماهیانه خودرو ها وتعیین معایب آنهاا از روی چک لیست وضبط در پرونده .

اعلام معایب خودرو ها به رانندگان ، توضیح معایب مشاهده شده هنگام بازدید وراهنمایی پرسنل جهت رفع معایب وارائه آموزش به رانندگان  جهت حفظ خودرو ها .

نظارت برعملکرد خودرو های دولتی وشرکتی وآژانسهای موردی وپیگیری اشکالات بوجود آمده .

تهیه لیست هزینه سوخت مصرفی وهزینه شست وشو وپنچر گیری خودر وهای دولتی .

تهیه وتنظیم اسناد مالی مربوط به وسایل نقلیه شرکتهای خدماتی وآژانسهای موردی .

تهیه گزارش هزینه ای مربوط به خودر وهای دولتی به تفکیک خودر و.

<