دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آزمایشگاهها
 • مراکز مشاوره ازدواج
 • مراکز مشاوره رفتاری
 • مراکز واکسیناسیون
 • تماس با ما
 • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

بیماری های واگیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظایف سرپرست وپزشک مرکزدررابطه بافرآیندهای واحدبیماری های واگیر:  

 •  مدیریت بیماریهای واگیر:

بررسي اپيدميولوژيك بيماري ها،تشخيص و درمان بيماري ها ، گزارش دهي و بررسي بيماري ها، هماهنگي هاي بين بخشي در كنترل بيماري هاي واگير مطابق كتاب اصول پیشگیری ومراقبت ازبیماری ها ،راهنمای کشوری مبارزه باسل ،خلاصه دستورالعمل های بیماری های واگیر، دستورالعمل گزارش بيماري هاي مشمول گزارش دهی و برخورد بااپيدمي ها.

 •  الزامات فني اجرا:
 • بيمار يابي و درمان بيماران مبتلا به سل براساس روش اجرايي DOTSو كتاب راهنماي  كشوري مبارزه با سل(ویرایش دوم)
 • تهيه 3 نمونه اسمير خلط طبق كتاب  راهنماي  كشوري مبارزه با سل
 • درمان بيماران سلي كه به مركز بهداشتي درماني معرفي شده اند.
 • بررسي اطرافيان كودك و بزرگسال بيماران سل ريوي اسمير مثبت  طبق كتاب  راهنماي  كشوري مبارزه با سل
 • بيماريابي، بررسي و پيگيري  بيماري هاي مشمول گزارش مطابق با كتاب اصول پیشگیری ومراقبت از بیماری ها و خلاصه دستورالعمل هاي تهيه شده توسط مركز مديريت بيماري هاودستورالعمل گزارش بيماري هاي مشمول گزارش دهی.
 • نصب تعاريف استاندارد بيماري هاي التور ،  فلج شل حاد ، سرخک،سرخچه مادرزادی، سیاه سرفه،کزاز نوزادی،مننژيت واستیکر گزارش بیماری ها در محل قابل ديد عموم  .
 • درمان بيماران مشمول گزارش دهی طبق پروتكل هاي كشوري و كتاب خلاصه دستورالعمل ها.
 • بر آورد و درخواست دارويي سه ماهه  بيماري هاي ريوي و غير ريوي حداكثر تا پايان  نيمه اول هر فصل. 
 • تكميل فرم بررسي براي تمام بيماري هاي مشمول گزارش دهی مطابق با كتاب خلاصه دستورالعمل ها و دستورالعمل هاي تهيه شده توسط مركز مديريت بيماري ها.
 • تهيه  نمونه سواپ  ركتال  از تمام بيماران اسهالي و ارسال آن به آزمایشگاه والفجرو یا ستاد بیماری ها . دستيابي به حداقل مورد انتظار : (2*2%* جمعيت كودكان زير 5 سال)/12 در هر ماه)
 • تهیه نمونه خلط از بیماران مشکوک به سل ،  با شکایت سرفه بیشتر از 2 هفته ، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه والفجرویا ستاد بیماری ها .
 • تهیه لام مالاریا از بیماران تب دار مشکوک به مالاریا وکلیه مهاجرین غیرایرانی مراجعه کننده به مرکز ، بدون توجه به وجود تب و علائم بالینی مالاریادرآن ها.
 • توجه به عوارض ناخواسته ایمن سازی وگزارش موارد ، تکمیل فرم های عوارض ناخواسته ایمن سازی وارسال به ستاد بیماری ها ، گزارش عوارض  ایمن سازی مشمول گزارش فوری به ستاد.
 • نظارت بر برنامه های آموزشی واجرای کلاس های آموزشی درخصوص بیماری های واگیر  طبق لیست ارسالی به مراکز .
 1.  نظارت برفرآیند واکسیناسیون ، زنجیره سردواکسن وحسن اجرای آن .
 2. تایید آمارهای مرتبط با واحد بیماری های واگیر ارسالی ازمرکز بهداشتی درمانی به ستادوتحویل به موقع آمارماهانه.
 3. بایگانی مناسب مستندات مرتبط با واحدبیماریهای واگیر  ودقت درنگهداری زونکن مستندات ارسالی از ستاد به مراکز.