دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

فرمهای آماری بیماری های واگیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

آمار ماهیانه سل مراکز-96-7-1.doc
 


دریافت فایل sti-form1395-3-5.docx   [حجم: 53 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/3/5]
دریافت فایل 95-3-5پدیکلوز.doc   [حجم: 35 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/3/5]
دریافت فایل بررسی اطرافیان بیمار مبتلا به سل.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل ILI FORM.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل جدول پوشش نمونه برداری التور.docx   [حجم: 19 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل حواله انبار جدید.docx   [حجم: 16 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل دفتر آزمایشگاه التور.docx   [حجم: 19 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل فرم 105.xlsx   [حجم: 17 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل فرم بررسی هپاتیت.doc   [حجم: 63 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل فرم تحویل واکسن و سرم جدید.docx   [حجم: 20 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل فرم شماره 2 عوارض.doc   [حجم: 54 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل فرم شماره 3عوارض.doc   [حجم: 47 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل فرم هاری.doc   [حجم: 57 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل فلج و سرخک صفر.docx   [حجم: 47 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل مالاریا.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل ماهانه التور.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل نمونه برداری التور.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/6]
دریافت فایل 95-2-11-آمار_ماهیانه_سل_مراکز.doc   [حجم: 62 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/11]