دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

فرمهای آماری آموزش سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-فرمهای آماری واحد آموزش سلامت


دریافت فایل آموزش_سلامت.rar   [حجم: 97 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل فرم_گزارش_آموزش_سلامت_کد114-01-02.xlsx   [حجم: 121 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/29]
دریافت فایل فرم1_مشخصات_سفیر_سلامت_جدید.xlsx   [حجم: 29 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/29]
دریافت فایل لیست_ادارات_شهرستان_.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/29]
دریافت فایل تقویم_مناسبت_های_بهداشت_بهداشتی_95.rar   [حجم: 14 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]
دریافت فایل جمع_بندی_سفیر_سلامت_فرم_شما_ره_2.rar   [حجم: 13 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]
دریافت فایل خودمراقبتی_در_.rar   [حجم: 2756 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]
دریافت فایل دستور_العمل_ملی_خود_مراقبتی.rar   [حجم: 2410 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]
دریافت فایل دستورالعمل_تشکیل_گروه‌های_خودیار.rar   [حجم: 103 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]
دریافت فایل ف3رم_شاخص_های_مورد_نیاز_به_تفکی.rar   [حجم: 25 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]
دریافت فایل فرم_اکسل_آمار_ماهیانه_دانشجویی.rar   [حجم: 7 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]
دریافت فایل فرم_گزارش_دهی_گروه_خودیار.rar   [حجم: 6 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]
دریافت فایل فرم_شاخص_های_مورد_نیازبه_تفکی.rar   [حجم: 23 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/9/3]