دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳ | 

ثبت دمای سردخانه در دومین روز سال١٣٩٨ توسط کارشناسان بیماری واگیر

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳ | 
کنترل شبانه بازرسان بهداشت محیط از واحدهای سیار عرضه موادغذایی – نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳ | 
کنترل بازرسان بهداشت محیط در روز دوم فروردین 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳ | 
تزریق واکسن و سرم ضدهاری توسط کارشناسان بیماریهای  واگیر- نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳ | 
کنترل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش متصدیان توسط بازرسین مرکز بهداشت غرب تهران – نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

کنترل و سنجش میزان کلر در آبخوری بوستان هاتوسط بازرسان بهداشت محیط – نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 


کشف و معدوم سازی توسط بازرسین بهداشت محیط در ایام نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

کشف و معدوم سازی ۱۲۰ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب- نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

ارایه خدمات به مردم شریف منطقه غرب تهران – ایام نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

بازدید و کنترل بهداشتی کارگاه های شیرینی سنتی در دومین روز سال ۱۳۹۸

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

اخطاربه 10 واحد عرضه کننده قلیان توسط بازرسین هوشیار بهداشت محیط – نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

ارائه خدمات غربالگری توسط مراقبین سلامت در دوم فروردین ۱۳۹۸

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

زیر ذره بین بودن اماکن عرضه قلیان – بازرسین بهداشت محیط نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 
توزیع استیکر اطلاع رسانی سامانه شکایات ۱۹۰ در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی 

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

تشدید نظارت های  بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب  در ایام نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 

سنجش میزان PH و میزان شوری در خمیر نانهای سنتی - بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب نوروز 98

آرشیو اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲ | 
سنجش بار آلودگی میکروبی دست کارگران و سنجش ph توسط بازرسان  بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب در ایا م  نوروز 98