دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

1-        بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واولویتها

2-        شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه های بهداشت و مدارس)

3-        تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سیاستها و استراتژیهای کلی

4-        تعیین و اعمال ضابطه ای برای توزیع منابع ( نیروی انسانی، وسایل و مواد .... ) بین مراکز تابعه

5-        برنامه ریزی گزینش مطلوب نیروهای دندانپزشکی جهت ورود به سیستم

6-        برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برارائه خدمات بهداشتی درمانی با اولویت گروه هدف

7-        برآورد و تامین منابع و امکانات مورد نیاز اجرای طرحهای واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان

8-        برگزاری جلسات آموزشی وتوجیهی مسئولین مراکز و دندانپزشکان در خصوص دستورالعملها و طرحهای اجرایی

9-        هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با سازمانهای مرتبط در راستای برنامه ها و طرحها

10-    نظارت بر اجرای ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها

11-    نظارت و پایش از کلیه واحدهای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه

12-    نظارت و ارزشیابی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش

13-     پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت

14-    هماهنگی و نظارت برسرویس و تعمیر یونیتها و تجهیزات دندانپزشکی

15-    جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به معاونت بهداشتی

16-    برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت درخصوص رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز تحت پوشش

17-    برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در طرح های استانی و کشوری در زمینه بهداشت دهان ودندان

18-    برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت درخصوص برگزاری مناسبت های بهداشتی

19-    برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلب

20-    برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت جهت تعیین فلوراید آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش

21-    مشارکت در فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی

شرح وظایف  کارشناس  بهداشت دهان و دندان

1-     شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه های بهداشت و مدارس)

2-     اطلاع از جمعیت تحت پوشش و نصب آن به برد واحد

3-     پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران

4-     هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با سازمانهای مرتبط در راستای برنامه ها و طرحها

5-     هماهنگی ونظارت برارائه خدمات بهداشتی درمانی با اولویت گروه هدف

6-      همکاری در تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان

7-     همکاری در برنامه ریزی گزینش مطلوب نیروهای دندانپزشکی جهت ورود به سیستم

8-     تنظیم و پیشنهاد برنامه باز آموزی کارکنان رده های مختلف در زمینه بهداشت دهان و دندان با هماهنگی سایر واحدها

9-     تهیه فهرست کاملی از موجودی وسایل، تجهیزات و مواد دندانپزشکی

10- توجه به نگهداری، سرویس و تعمیر یونیتهای دندانپزشکی

11- جمع آوری آمار ارائه خدمات در واحدهای دندانپزشکی و تحلیل آن و ارسال به معاونت بهداشتی

12-  نظارت و بازدید از واحدهای دندانپزشکی مراکز تابعه

13-  برآورد و درخواست به موقع مواد، تجهیزات و وسایل مورد نیاز وپیگیری تامین آنها

14-  دقت در بایگانی سوابق اطلاعات و آمار بر اساس روش های صحیح فایلینگ و منطبق با اصول 5s

15-  تهیه و توزیع کتب، جزوات، رسانه های آموزشی ویژه دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلب

16-  برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت درخصوص برگزاری مناسبت های بهداشتی

17- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلب

18- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت جهت تعیین فلوراید آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش

19-   برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت درخصوص رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز تحت پوشش

20- تنظیم واجرای طرحهای پژوهشی درسطح شهرستان و مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی که از طریق مرکز بهداشت استان ابلاغ و اجرا می شود.

شرح وظایف  دندانپزشک

1-     شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه های بهداشت و مدارس)

2-     اطلاع از جمعیت تحت پوشش و نصب آن به برد مرکز

3-     هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم

4-     پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

5-     ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم به مراجعین با اولویت گروه هدف

6-      قبول ارجاع از پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

7-     آموزش چهره به چهره به کلیه مراجعین

8-     آموزش مدیران، معلمین، مربیان بهداشت مدارس و سایر گروههای غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش

9-     آموزش مدیران ، مربیان مهد کودکهای منطقه تحت پوشش

10- آموزش رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی

11- جلب همکاری مدیران و مربیان مدارس تحت پوشش برای اجرای طرح ها در مدارس

12- برگزاری کلاس های آموزشی برای پرسنل بهداشتی

13- مراقبت از زنان باردار در ماههای سه، پنج و هفتم بارداری

14- ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز زنان تا یک سال پس از زایمان( ترمیم، جرمگیری، کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری)

15- ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان زیر 6 سال( ترمیم، جرمگیری، کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری)

16-  ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان 6-12 سال( ترمیم، جرمگیری، کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری)

17- ارجاع موارد لازم به مراکز تخصصی

18- تکمیل روزانه دفتر ثبت خدمات بهداشت دهان و دندان روزانه

19- گزارش عملکرد به مرکز بهداشت شهرستان

20- رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز دندانپزشکی

21- حفظ،نگهداری تجهیزات و وسایل دندانپزشکی

22- پیش بینی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز و اعلام به موقع به مرکز بهداشت شهرستان

23- مشارکت در کلیه طرح ها، تحقیقات، برنامه ها و دستورالعمل هایی ابلاغی از واحد بهداشت دهان ودندان

24- تحویل واحد از سرپرست مرکز/ دندانپزشک قبلی بر اساس آخرین لیست مواد مصرفی و تجهیزات موجود در واحد دندانپزشکی

25- شرکت در جلسات تعیین شده واحد بهداشت دهان ودندان

26-  همکاری در تهیه مطالب آموزشی بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف

وظایف کاردان بهداشت دهان ودندان مستقردر واحد دندانپزشکی

1-     شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ( خانه های بهداشت و مدارس ، مهد کودک ، ... )

2-     اطلاع از جمعیت تحت پوشش ( گروههای هدف ) و نصب آن به برد مرکز

3-     هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم

4-   آموزش بهداشت دهان و دندان به مراجعین ، به خصوص به گروههای هدف ( کودکان زیر 12 سال، خانمهای باردار، مادران یکسال پس از زایمان )

5-   ارائه خدمات بهداشتی پیشگیری مورد نیاز مراجعین با اولویت گروه هدف ( فلوراید تراپی موضعی با ژل، وارنیش، جرمگیری،برساژ و پروفیلاکسی،فیشورسیلانت تراپی و پالیشینگ پرگردگیها )

6-      آموزش بهورزان خانه های بهداشت تحت پوشش به صورت گروهی و چهره به چهره

7-     پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

8-     آموزش کاردان و کارشناس بهداشت خانواده شاغل در پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش به صورت  گروهی و چهره به چهره

9-     برگزاری کلاسهای آموزشی برای پرسنل بهداشتی تحت پوشش

10- آموزش رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی

11- آموزش مدیران، معلمین، مربیان بهداشت مدارس در منطقه تحت پوشش

12- جلب همکاری مدیران و مربیان مدارس تحت پوشش در اجرای برنامه های کشوری و منطقه ای سلامت دهان و دندان جهت دانش آموزان مدارس

13-  آموزش مدیران ، مربیان مهد کودکهای منطقه تحت پوشش

14- معاینات دهان و دندان گروه هدف ( کودکان زیر 12 سال، خانمهای باردار، یکسال پس از زایمان ) در مراکز بهداشتی درمانی

15- معاینات دهان و دندان دانش آموزان در مدارس و ارجاع جهت دریافت خدمات دندانپزشکی به مراکز بهداشتی درمانی

16-   معاینات دهان و دندان کودکان تحت پوشش مهد کودک ها و ارجاع جهت دریافت خدمات دندانپزشکی به مراکز بهداشتی درمانی

17- مشارکت در طرحها و تحقیقات استانی و کشوری در زمینه دهان و دندان شامل معاینه، تکمیل فرمها، جمع آوری اطلاعات و انجام خدمات تحت شرح وظیفه

18- رعایت اصول استریلیزاسیون و کنترل عفونت در واحد بهداشت دهان و دندان

19- حفظ و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی و اعلام به موقع نقایص تجهیزات

20-  پیش بینی مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز و اعلام به موقع آن به مرکز بهداشت شهرستان

21-  تهیه گزارش عملکرد و ارسال به مرکز بهداشت شهرستان

22- تکمیل دفتر روزانه خدمات بهداشت دهان و دندان

23- همکاری در تهیه مطالب آموزشی بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف

24- تحویل واحد از سرپرست مرکز/ دندانپزشک قبلی بر اساس آخرین لیست مواد مصرفی و تجهیزات موجود در واحد دندانپزشکی

25- شرکت در جلسات تعیین شده واحد بهداشت دهان و دندان