دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آزمایشگاههای تحت پوشش
 • مراکز مشاوره ازدواج
 • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
 • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
 • مراکز واکسیناسیون
 • آگهی ها و اطلاعیه ها
 • تماس با ما
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

                                                                                      

نام شغل :     کارشناس ستادی بهداشت خانواده برنامه شیرمادر

کارشناس برنامه : مهرناز شاه حسینی

ردیف

شرح وظایف

1

همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد و تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارسال به سطوح بالاتر

2

شناخت مراکز تحت پوشش (موقعیت جغرافیایی- جمعیت و مراکز و پرسنل و.... )

3

شناخت حیطه و شرح وظایف سایر واحدهای ستاد و هماهنگی درون بخشی جهت تامین اقلام مورد نیاز برنامه و پیشبرد اهداف برنامه شیرمادر

4

پایش و ارزیابی فرایند های شیرمادردر مراکز ، تهیه گزارش بازدید و اعلام به سرپرست واحد و پیگیری موارد نقص تا رفع موارد

5

انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی  و برگزاری مناسبت ها جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی

6

برگزاری کارگاههای آموزشی کلاسها و سمینارهای شیرمادر و مشارکت در آموزش کارکنان بهداشتی ذیربط

7

تلاش در در اعتلای سطح علمی و شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی

8

پیگیری گزارش مشکلات مراکز و واحدهای تابعه و پی گیری موارد مرتبط

9

همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی

10

جمع آوری واستخراج آمار عملکرد واحدهای محیطی و آنالیز و ارسال فید بک به مراکز و استخراج و جمع بندی و ارسال آمار و شاخص ها و گزارشات مورد نیاز سطوح بالا با همکاری مسئول واحد  درموعد مقرر

11

هماهنگی جهت برآورد و تهیه کوپن های شیرمصنوعی و قوطی شیر مصنوعی وارسال به مراکز صدور کوپن شیرمصنوعی و نظارت برروند صدور کوپن شیرمصنوعی درمراکز وتایید جهت صدورکوپن

12

هماهنگی جلسات درون بخشی با سطوح ستادی و محیطی و ارائه راه کار به منظور افزایش آمار و عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات شیر مادر همکاری مسئول واحد

13

برآورد فرم های برنامه شیر مادر و پیگیری تا حصول نتیجه

14

جمع آوری گردآوری دستورالعملها و مکاتبات لازم با مراکز

15

هماهنگی جلسات درون بخشی با سطوح ستادی و محیطی و ارائه راه کار به منظور افزایش آمار و عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات کودکان با همکاری مسئول واحد برگزاری کمیته شیرمادرهرسه ماه یکبار وهماهنگی با واحدهای ستادی

16

تکمیل  اطلاعات برنامه عملیاتی ،هسته آموزشی شیرمادر اطلاعات آموزشی پرسنل ، آمار مصرف کنندگان شیرمصنوعی و... درنرم افزار  CHS و ثبت اطلاعات جمع آوری شده درخصوص شاخص عدالت درسلامت (تغذیه انحصاری تا شش ماهگی ) درسایت معاونت بهداشتی

17

پایش بیمارستان های دوستدارکودک تحت پوشش بصورت سالیانه وتکمیل چک لیست وامتیاز دهی بیمارستان ها درخصوص اجرای اقدامات ده گانه شیرمادر

18

هماهنگی با بیمارستان ها جهت برگزاری کارگاه شیرمادردربیمارستان

19

آموزش به نیرو های بدو خدمت

20

انجام سایرامور محوله تحت نظر مسئول واحد


شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

                                                                                      

نام شغل :     کارشناس ستادی بهداشت خانواده برنامه مادران

کارشناس برنامه: فاطمه اویسی

ردیف

شرح وظایف

1

همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد و تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارسال به سطوح بالاتر

2

شناخت مراکز تحت پوشش (موقعیت جغرافیایی- جمعیت و مراکز و پرسنل و.... )

3

شناخت حیطه و شرح وظایف سایر واحدهای ستاد و هماهنگی درون بخشی جهت تامین اقلام مورد نیاز برنامه و پیشبرد اهداف برنامه مادران

4

پایش و ارزیابی فرایند های بهداشت خانواده در مراکز ، تهیه گزارش بازدید و اعلام به سرپرست واحد و پیگیری موارد نقص تا رفع موارد

5

انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی  و برگزاری مناسبت ها جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی

6

برگزاری کارگاههای آموزشی کلاسها و سمینارهای بهداشت خانواده و مشارکت در آموزش کارکنان بهداشتی ذیربط

7

تلاش در در اعتلای سطح علمی و شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی

8

پیگیری گزارش مشکلات مراکز و واحدهای تابعه و پی گیری موارد مرتبط

9

همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

10

جمع آوری واستخراج آمار عملکرد واحدهای محیطی و آنالیز و ارسال فید بک به مراکز و استخراج و جمع بندی و ارسال آمار و شاخص ها و گزارشات مورد نیاز سطوح بالا با همکاری مسئول واحد  درموعد مقرر

11

هماهنگی جلسات درون بخشی با سطوح ستادی و محیطی و ارائه راه کار به منظور افزایش آمار و عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات مادران با همکاری مسئول واحد

12

برآورد فرم های برنامه سلامت مادران و پیگیری تا حصول نتیجه

13

برآورد  اقلام بهداشتی و تجهیزات مربوط به برنامه  مادران و پیگیری جهت تامین آن ها

14

جمع آوری گردآوری دستورالعملها و مکاتبات لازم با مراکز

15

گزارش و تکمیل فرم پرسشگری مرگ مادر

16

آموزش به نیرو های بدو خدمت

17

انجام سایرامور محوله تحت نظر مسئول واحد

18

19

20

         


شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

                                                                                      

نام شغل :     کارشناس ستادی بهداشت خانواده برنامه کودکان

کارشناس برنامه : مهرنازشاه حسینی

ردیف

شرح وظایف

1

همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد و تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارسال به سطوح بالاتر

2

شناخت مراکز تحت پوشش (موقعیت جغرافیایی- جمعیت و مراکز و پرسنل و.... )

3

شناخت حیطه و شرح وظایف سایر واحدهای ستاد و هماهنگی درون بخشی جهت تامین اقلام مورد نیاز برنامه و پیشبرد اهداف برنامه کودکان

4

پایش و ارزیابی فرایند های بهداشت خانواده در مراکز ، تهیه گزارش بازدید و اعلام به سرپرست واحد و پیگیری موارد نقص تا رفع موارد

5

پایش بیمارستان های تحت پوشش ازلحاظ نظام مراقبت مرگ کودکان 1تا59 ماهه ( هربیمارستان یک باردرسال)

6

آنالیزپایش ها ،آماروارسال به سطوح بالاتر وپایین ترهرشش ماه انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء شاخص ها

7

هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی وبرگزاری مناسبت ها جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی و برگزاری کمیته کودک سالم ، مانا ، مرگ کودکان 1تا 59ماهه هرسه ماه یکبار وهماهنگی با واحدهای ستادی

8

برنامه ریزی و برگزاری کارگاه آموزشی ( مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ، مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال ، ارزیابی تکامل کودکان ، مانا با اهمیت پیشگیری ازسوانح وحوادثدرکودکان ) جهت پزشکان وکارشناسان

9

تلاش در اعتلای سطح علمی وشرکت درکارگاه ها وکلاس های آموزشی

10

آموزش به نیروهای بدوخدمت

11

همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی

12

جمع آوری واستخراج آمار عملکرد واحدهای محیطی و آنالیز ( آمار اطلاعات مراقبت ادغام یافته کودک سالم ، غربالگری تکامل کودکان ، مسواک انگشتی توزیع شده ،آمار جمع بندی اطلاعات کودکان 2ماهه تا 5ساله ، آمار اطلاعات مانا درشیرخواران زیر2ماه ،آمار مراقبت نوزادی هرسه ماه وشاخص برنامه کودکان هرشش ماه ) وارسال فیدبک به مراکز وارسال شاخص ها وگزارشات موردنیاز به سطوح بالا با همکاری مسول واحد درموعدمقرر .

13

تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارائه درجلسات

14

برآورد فرم ها، اقلام بهداشتی، تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی برنامه کودکان  و پیگیری تا حصول نتیجه

15

پی گیری گزارش مشکلات مراکز و واحدهای تابعه و پی گیری موارد مرتبط

16

جمع آوری، گردآوری دستورالعملها ومکاتبات لازم با مراکز

17

گزارش دهی مرگ کودکان به سطوح بالاتر وتکمیل پرسشنامه مربوطه وثبت آن درنرم افزار CSO وآنالیز مرگ های 1ماهه تا 59ماهه خارج بیمارستانی و در بیمارستان های تحت پوشش

18

هماهنگی با بهزیستی جهت غربالگری تنبلی چشم کودکان ونظارت براجرای آن

19

هماهنگی جلسات درون بخشی با سطوح ستادی و محیطی و ارائه راه کار به منظور افزایش آمار و عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات کودکان با همکاری مسئول واحد

20

تکمیل نرم افزار  CHS ، CHO (برنامه عملیاتی ، تجهیزات ، هسته آموزشی ،  اطلاعات آموزشی پرسنل و..)

21

ثبت اطلاعات جمع آوری شده درخصوص شاخص عدالت درسلامت (کم وزنی کودکان زیر5سال  ) درسایت معاونت بهداشتی

22

انجام سایرامور محوله تحت نظر مسول واحد


شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

                                                                                      

نام شغل :     کارشناس ستادی بهداشت خانواده برنامه سالمندان

کارشناس برنامه: فاطمه اویسی

ردیف

شرح وظایف

1

همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد و تهیه گزارشات عملکرد طبق ضوابط موجود و ارسال به سطوح بالاتر

2

شناخت مراکز تحت پوشش (موقعیت جغرافیایی- جمعیت و مراکز و پرسنل و.... )

3

شناخت حیطه و شرح وظایف سایر واحدهای ستاد و هماهنگی درون بخشی جهت تامین اقلام مورد نیاز برنامه و پیشبرد اهداف برنامه سالمندان

4

پایش و ارزیابی فرایند های بهداشت خانواده در مراکز ، تهیه گزارش بازدید و اعلام به سرپرست واحد و پیگیری موارد نقص تا رفع موارد

5

انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی  و برگزاری مناسبت ها جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی

6

برگزاری کارگاههای آموزشی کلاسها و سمینارهای بهداشت خانواده و مشارکت در آموزش کارکنان بهداشتی ذیربط

7

تلاش در در اعتلای سطح علمی و شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی

8

پیگیری گزارش مشکلات مراکز و واحدهای تابعه و پی گیری موارد مرتبط

9

همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

10

جمع آوری واستخراج آمار عملکرد واحدهای محیطی و آنالیز و ارسال فید بک به مراکز و استخراج و جمع بندی و ارسال آمار و شاخص ها و گزارشات مورد نیاز سطوح بالا با همکاری مسئول واحد  درموعد مقرر

11

هماهنگی جلسات درون بخشی با سطوح ستادی و محیطی و ارائه راه کار به منظور افزایش آمار و عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات سالمندان با همکاری مسئول واحد

12

برآورد فرم های برنامه سالمندان و پیگیری تا حصول نتیجه

13

برآورد  تجهیزات مربوط به برنامه سالمندان  و پیگیری جهت تامین آن ها

14

جمع آوری گردآوری دستورالعملها و مکاتبات لازم با مراکز

15

آموزش به نیرو های بدو خدمت

16

انجام سایرامور محوله تحت نظر مسئول واحد

         


شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

شرح وظایف مراقبین سلامت ، بهورز بر اساس بسته خدمتی پایییز 94

شرح وظایف بهورز در تیم سلامت

 1. شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت
 2. شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس
 3. انجام سر شماری جمعیت تحت پوشش
 4. شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر سلامت در منطقه
 5. شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر مشکلات اثرگذار بر سلامت افراد
 6. تشکیل پرونده و ثبت دفاتر ،فرمها و ... براساس شرح خدمات
 7. ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش بر اساس شرح خدمات
 8. بازدید و جمع آوری اطلاعات مربوط به شاخص های بهداشت براساس دستورالعمل های ابلاغی
 9. آموزش و توانمند سازی جامعه براساس براساس  برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی
 10. مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در بسته های خدمت گروه های هدف
 11. غربالگری افراد براساس شرح خدمات
 12. پیگیری مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر
 13. ارجاع مراجعه کننده به سطح بالاتر درصورت لزوم بر اساس راهنمای اجرایی و بالینی و ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه کننده بر اساس پس خوراند دریافتی از سطوح بالاتر
 14. پیگیری موارد ارجاع
 15. دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع
 16. بررسی سلامت محیط و توصیه‌های لازم براساس دستورالعملهای ابلاغی
 17. بررسی و شناسایی کارگاههای خانگی و غیر خانگی روستای اصلی و قمر
 18. ثبت و گزارش‌دهی صحیح، دقیق و به هنگام بر اساس فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و تکالیف محوله

پیوست 2: شرح وظایف مراقب سلامت در تیم سلامت

 1. شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت
 2. شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس
 3. شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر سلامت در منطقه
 4. شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر مشکلات اثرگذار بر سلامت افراد
 5. تشکیل پرونده و ثبت دفاتر ،فرم ها و... براساس شرح خدمات
 6. ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش بر اساس شرح خدمات
 7. آموزش و توانمندسازی جامعه بر اساس برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی
 8. مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در بسته‌های خدمت گروه‌های هدف
 9. غربالگری افراد بر اساس شرح خدمات
 10. -پیگیری مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر
 11. ارجاع مراجعه کننده به سطح بالاتر درصورت لزوم بر اساس راهنمای اجرایی و بالینی و ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه کننده بر اساس پس خوراند دریافتی از سطوح بالاتر
 12. پیگیری موارد ارجاع
 13. دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع
 14. بررسی سلامت محیط و توصیه‌های لازم بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی
 15. ثبت و گزارش‌دهی صحیح، دقیق و به‌هنگام بر اساس فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و تکالیف محوله

 1. شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت
 2. شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس
 3. تجویز مکمل‌های غذایی (اسید فولیک، مولتی ویتامین، آهن) در موارد مورد لزوم یا مطابق برنامه کشوری برای گروه‌های خاص
 4. پیگیری درمان بیماریهای مرتبط با تغذیه تحت مشاوره کارشناس تغذیه مانند اضافه وزن و چاقی، لاغری، کم خونی، فشار خون بالا، دیابت، پوکی استخوان و دیس لیپیدمی، هیپو تیروئیدی، فنیل‌کتونوریا
 5. آموزش تغذیه به بیماران و موارد ارجاع شده
 6. اجرای برنامه‌های آموزشی گروهی
 7. نظارت بر برنامه‌های تغذیه شامل مکمل‌یاری ،پایگاه‌های تغذیه سالم
 8. تنظیم رژیم غذایی برای بیماران یا افرادی که تغذیه ناسالم دارند
 9. نظارت بر فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی و پایش نمک‌های خوراکی به صورت موردی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
 10. نظارت بر برنامه‌های تغذیه در مدارس شامل مکمل‌یاری ،پایگاه‌های تغذیه سالم و مشارکت در برنامه‌های آموزشی تغذیه
 11. مشارکت در فعالیت‌های اجتماع محور (حمایت‌های تغذیه‌ای و توانمندسازی خانوارهای نیازمند، برگزاری جشنواره‌ها، مشارکت در برگزاری مناسبت‌های مختلف و..)
 12. عضویت در شورای اجتماعی محلات، مشارکت در برنامه های آموزشی فرهنگسرای محله و ..


شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

خلاصه شرح وظایف

ردیف

عنوان وظایف

مدیریت خدمات جمعیت و بهداشت خانواده

نظارت و پایش و ارزشیابی خدمات تغذیه، بهداشت و تنظیم خانوادهپرسنل، کارشناسان، آگاهی و عمل کرد مراجعین بهدشات خانواده

برگزاری کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز مراکز

براورد اقلام دارویی مورد نیاز بهداشت خانواده

براورد تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز واحد بهداشت خانواده

برآورد و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس عمل کرد مراکز

تهیه مجموعه های آموزشی( کتاب، مولتی مدیا، وبلاگ و....) مورد نیاز پرسنل و مراجعین مراکز

انجام بررسی‌های تحقیقی در زمینه شغلی

شناخت سازمان و محل خدمت

برنامه ریزی خدمات بهداشت خانواده( تدوین برنامه عملیاتی،اهداف،  تهیه گزارش، هماهنگی درون بخشی و برون بخشی)

ثبت آمار و گزارش دهی

آشنایی با دستورالعمل‌های موجود