دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

معرفی واحد-

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

مقدمه  :

آموزش سلامت یکی از عناصر اصلی ارتقای سلامت است که شامل هر فعالیتی است که با هدف افزایش دانش بهداشتیصورت می گیرد. هدف آموزش سلامت ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری از طریق آموزش و تعلیم می باشد. آموزش می تواند متوجه دانش، نگرش و رفتار افراد و یا متوجه افزایش آگاهی درباره نیاز به یک سیاست همگانی سالم و اقدامات سیاسی حمایتی باشد. آموزش سلامت وظیفه ای است برای تمام مراقبین سلامت و این گستردگی طیف آموزش دهندگان فرصتی است که باید با افزایش آشنایی آنان با دانشها و مهارت های مورد نیاز برای ارائه انواع خدمات آموزش سلامت از مرحله تعیین نیازها تا اجرا و پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش سلامت، تقویت گردد.

آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تامین، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایت های آموزشی، ساختاری، اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است.

اهم فعالیتهای واحد آموزش و ارتقای بهداشت عبارتند از :

برگزاری هفته سلامت

هماهنگی  برگزاری برنامه های آموزشی در سالن های مرکز بهداشت غرب

هماهنگی جهت برگزاری همایش ها

برگزاری دوره های اموزشی تربیت مربی بسیج

راه انداز ی و به روز رسانی سایت مرکز بهداشت

به روز رسانی و پایش از  کمیته های بحران مراکز

هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز و  دعوت از فراگیران

صدور گواهی های آموزشی

کمیته پژوهشی مرکز

آموزش دانشجویان

هماهنگی جهت اجرا طرح های پژوهشی

همکاری های آموزشی برون بخشی

جمع آوری و نگهداری رسانه های آموزشی

نظارت بر برنامه های آموزشی مراجعین

تشکیل کمیته های آموزشی و نظارت بر رسانه های تولیدی