دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

متون آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

متون آموزشی بیمارهای غیر واگیر


دریافت فایل 950822کارشناس_مراقب_سلامت_درروان.pdf   [حجم: 4114 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/22]
دریافت فایل 950822_کارشناس_روان_در_حوزه_سلامت_روان.pdf   [حجم: 4045 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/22]
دریافت فایل 950822_پزشک_در_حوزه_سلامت_روان_.pdf   [حجم: 4101 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/22]
دریافت فایل 4shanbesuzi.pdf   [حجم: 976 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل cancer.final.pdf   [حجم: 394 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل g6pd_.pdf   [حجم: 482 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل G6PD_1.pdf   [حجم: 356 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل havadese_jadeii.pdf   [حجم: 890 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل Hypothroidism.pdf   [حجم: 436 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل physician_book-ch-_final_90.pdf   [حجم: 2899 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل pku.docx   [حجم: 580 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل Publication1.pdf   [حجم: 106 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل تا_لاسمی2.pdf   [حجم: 309 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل دستورالعمل_برنامه_تالاسمی_1393.pdf   [حجم: 836 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]
دریافت فایل دستورالعمل_مراقبت.pdf   [حجم: 323 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/17]