دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز واکسیناسیون
  • تماس با ما
  • مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

متون آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

.


دریافت فایل بسته_خدمت_پزشک.pdf   [حجم: 2980 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/9/20]
دریافت فایل بسته_خدمت_غیر_پزشک.pdf   [حجم: 1410 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/9/20]
دریافت فایل دستورالعمل_اجرایی_مدارس_مروج_سلامت.pdf   [حجم: 5174 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/9/20]
دریافت فایل دستورالعمل_مراقبت_از_آلودگی_به_شپش.pdf   [حجم: 228 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/9/20]