دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
  • مراکز ارائه دهنده خدمت
  • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

هر خانه یک پایگاه سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
                                   هرخانه یک پایگاه سلامت
  

عنوان ردیف
دستورالعمل برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت ۱
کتاب های خود مراقبتی
راهمنای خود مراقبتی۱: خود مراقبتی در ناخوشی های جزئی
راهنمای خود مراقبتی ۲: خطر سنجی سکته قلبی، مغزی و سرطان
راهنمای خود مراقبتی ۳: سبک زندگی سالم
راهنمای خود مراقبتی ۴: خود مراقبتی هفته به هفته بارداری
۲
محتوی آموزشی هر خانه یک پایگاه سلامت
۳
(رسانه های نوشتاری( مقاله، پوستر، بروشور، پمفلت ۴
سانه های آموزشی دیداری:کلیپ افسردگی- کلیپ فعالیت بدنی- کلیپ کاهش مصرف نمک- کلیپ کرونا ویروس- کلیپ مراقبت ازپای دیابتی- کلیپ مسمومیت با منو کسید کربن- کلیپ روش نشستن صحیح ۵