دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
  • مراکز ارائه دهنده خدمت
  • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

اطلاعات تماس ستاد مرکز بهداشت غرب تهران

 | تاریخ ارسال: 1396/4/28 | 
اطلاعات تلفن ستاد مرکز بهداشت غرب تهران
 
ریاست تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل گسترش تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
ریاست مرکز ۶۶۰۰۶۰۳۶ ۱۰۰ خانم دکتر علایی مسئول ۶۶۰۱۶۰۲۷ ۱۲۳ خانم اسدالهی
  رئیس دفتر مدیریت ۶۶۰۰۶۰۳۶
۶۶۰۰۶۰۳۷
۱۰۲
۱۰۱
خانم صفری کارشناس ۶۶۰۸۲۶۸۶ ۲۲۸ خانم ها خالقی- هدایت پور
رسیدگی به شکایات ۶۶۰۸۷۲۸۲   خانم صفری کارشناسان ۶۶۰۰۸۱۳۰ ۳۱۶ آقای گلشنی
آبدار خانه مدیریت - ۱۰۳ خانم مهدوی کارشناسان ۶۶۰۱۶۰۲۷ ۱۱۸ خانم  همتی
کارشناسان ۶۶۰۱۶۰۲۷ ۱۲۸ خانم بیرالوند
حراست تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل انباردارویی ۶۶۰۸۵۲۶۵ ۱۶۰ آقای کیهانی آذر-خانم بهداروندی
مسئول ۶۶۰۶۴۶۱۱ ۱۰۵ آقای مقدم فنی عمرانی و ناظر نقلیه ۶۶۰۱۶۰۲۷ ۱۲۸ آقای حسینی مقدم
        تاسیسات ۶۶۰۱۶۰۲۷ ۱۵۴ آقای آسوده
           
روابط عمومی- بحران تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل غیر واگیر تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول ۶۶۰۹۳۷۶۵ ۱۰۶ خانم عزالدین مسئول ۶۶۰۶۴۶۱۰ ۱۱۰ خانم دکتر احمدی
کارشناس بحران ۶۶۰۶۴۶۱۵ ۱۲۲ خانم  الرد کارشناسان ۶۶۰۸۵۲۶۷ ۱۱۴  خانم ترابی
کارشناس خیرین سلامت ۶۶۰۶۴۶۱۵ ۱۵۰ خانم امجدیان کارشناسان ۶۶۰۶۴۶۱۰ ۱۴۲ خانم ها علی نیا - عبدی پور
کارشناسان روابط عمومی ۶۶۰۶۴۶۱۵ ۱۵۰ آقای موسوی مهربان        
               
امور اداری تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل سلامت روان،اجتماعی و اعتیاد تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول ۶۶۰۹۸۱۷۲ ۱۴۶ خانم محتشمی مسئول ۶۶۰۵۱۹۹۹ ۱۴۱ آقای علیمحمدی
کارگزینی ۶۶۰۲۳۰۳۷ ۲۵۱-۱۵۱ خانم ها عسگری - برزگر- بیاری کارشناسان ۶۶۰۵۱۹۹۹ ۲۴۱ خانم ها: شیری - کردکاظمی- اسماعیلی
حضور و غیاب ۶۶۰۲۳۰۳۷ ۱۵۱ خانم فلاح دار        
 رایانه ۶۶۰۲۲۹۴۴ ۲۲۹ مهندس غفاری بهداشت محیط تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
کارشناسان  IT ۶۶۰۲۲۹۴۴ ۲۲۹  IT مسئول ۶۶۰۲۳۰۴۰ ۱۲۵ خانم مهندس کریمی
دبیرخانه ۶۶۰۱۵۵۲۴ ۱۴۳ آقای تاجیک -خانم ایزدپناه کارشناسان ۶۶۰۱۶۰۲۵ ۲۲۵ خانم پژهان
آقایان جان محمدی- کریمی
کارپردازی ۶۶۰۱۶۰۱۶ ۱۴۵ آقای تراوشی کارشناسان ۶۶۰۲۳۰۴۱ ۳۲۵ آقای عقدایی- خانم دلیر
اداری ۶۶۰۱۶۰۱۶ ۱۴۷ آقای محمدحسینی کارشناسان ۶۶۰۹۸۱۲۱ ۱۲۱ خانم ها شیخ ابادی -عنایتی -نظری
انبار ملزومات -خدمات ۶۶۰۳۸۹۱۸ ۱۶۱ آقای گراوند        
نقلیه ۶۶۰۲۵۷۳۲ ۲۰۹ آقای احد زاده دهان ودندان تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
زیراکس ۶۶۰۱۶۰۱۶ ۱۴۶ خانم ایزد پناه مسئول ۶۶۰۶۴۶۱۷ ۱۰۷ خانم دکتر عزیزی
آبدارخانه   ۱۵۸ آقای حمیدی کارشناس ۶۶۰۳۸۹۱۷ ۱۵۲ خانم امینی
        تعمیرات دندانپزشکی ۶۶۰۶۴۶۱۷ ۱۳۱  
       
واگیر تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل دارویی تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول ۶۶۰۳۸۹۲۲ ۱۱۲ آقای دکتر یدالهی  مسئول ۶۶۰۲۲۹۴۳ ۱۲۴ آقای مقدم
کارشناسان ۶۶۰۳۸۹۲۲  ۶۶۰۵۱۹۹۷ ۱۱۳ خانم ها آقاجانی - اخوت
دکتر ابراهیمی
کارشناس     آقای حمید تراوشی
کارشناسان ۶۶۰۳۸۹۲۲
۶۶۰۸۵۲۶۰
۱۱۵ آقایان قدرت - بیگدلو - تهرانی        
زنجیره سرد ۶۶۰۳۸۹۲۲ ۱۶۲ آقای تهرانی کلینیک مشاوره تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول ۶۶۰۳۸۹۲۱ ۱۶۴ دکتر لسان پزشکی
کارشناس ۶۶۰۳۸۹۲۱ ۱۶۶ اقای درویشی
بهداشت حرفه ای تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل کارشناس ۶۶۰۳۸۹۲۱ ۱۶۴ خانم محب وطن
مسئول ۶۶۰۲۳۰۳۹ ۱۲۷ آقای مهندس باقری کارشناس ۶۶۰۳۸۹۲۰ ۱۷۱ خانم کتابی -خانم سهرابی
کارشناسان فکس۶۶۰۱۹۵۷۹
۶۶۰۲۳۰۳۹
۱۳۰ خانم ها رئوفیان - اصلاحی - زنگنه کارشناس ۶۶۰۸۵۲۶۳ ۳۴۷ خانم امجدیان
کارشناسان ۶۶۰۲۳۰۳۹ ۲۳۰ آقای فرامرزی-خانم ها سیف،-ویسی کارشناس (مشاوره ) ۶۶۰۳۸۹۲۰ ۱۶۷ خانم آتش فراز
پذیرش ۶۶۰۳۸۹۲۱ ۱۶۵ آقای عیوضی
بهداشت خانواده تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل        
مسئول ۶۶۰۴۶۳۶۰ ۱۰۹ خانم دکترچرخگری آزمایشگاه والفجر تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
کارشناسان ۶۶۰۴۶۳۶۰ ۱۱۱ خانم ها زارع- شاه حسینی
تهرانیان - متینی
آزمایشگاه و پذیرش ۶۶۰۲۳۰۴۳ ۱۷۰ خانم دارایی
کارشناسان ۶۶۰۸۵۲۶۴ ۳۱۱ خانم ها اویسی -رحمانیان آزمایشگاه قطب (HIV) ۶۶۰۴۷۸۳۱ ۰ خانم دکتر بخارایی
             
بهبود تغذیه جامعه تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل نام واحد تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول ۶۶۰۰۱۹۷۴ ۱۱۷ خانم لویزه نگهبانی ۶۶۰۶۳۴۴۰ ۱۶۳ آقایان  رنجور
کارشناسان ۶۶۰۰۱۹۷۴ ۱۱۷ خانم ها تقوی-محمدبیگ تعاونی  ۶۶۰۵۷۴۸۴ - آقای شاه حسینی
       
آموزش تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل والفجر تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل
مسئول ۶۶۰۲۵۷۳۱ ۱۰۴ خانم دکتر تقی زاده (مسئول)   ۱۱۳ خانم دکتر کریمی
کارشناسان ۶۶۰۲۵۷۳۱ ۱۴۴ خانم ها عظیمی - کرمیان پذیرش (ارتباط با واحد ها) ۶۶۰۲۳۰۴۲
۶۶۰۹۰۴۶۰
۱۶۸ خانم انجمنی
تزریقات   ۱۱۰ خانم زرین
مدارس تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل واکسن   ۱۰۳ خانم  غفاری - حجازی
مسئول ۶۶۰۲۲۹۴۵ ۱۴۴ خانم دکتر واحدی مراقب سلامت   ۱۰۵ خانم ها جبروتی
کارشناسان ۶۶۰۲۲۹۴۵ ۱۰۸ خانم ها پور باقر -نوربخش مراقب سلامت   ۱۰۶ خانم میرزایی
متخصص اطفال   ۱۰۷ آقای دکترعربی
متخصص زنان و اطفال   ۱۰۷ خانم دکتر مظلومی - خانم دکتر جاوید
مالی تلفن مستقیم داخلی نام پرسنل مسئول فنی   ۱۰۶ خانم راد
مسئول ۶۶۰۶۷۸۱۹ ۱۳۹ سلیمانزاده پزشک خانواده   ۱۱۵ آقای دکتر بخشی زاده
کارشناس ۶۶۰۱۶۰۷۲ ۱۳۴ خانم ها علی اصغری - بالاگر بهداشت محیط ۶۶۰۱۶۰۳۱   خانم ها رسولی -آقای حسین هواس
کارشناس ۶۶۰۱۶۰۷۲ ۱۳۸ خانم سید زاده روانشناس   ۱۰۸ خانم شاکری
کارشناس ۶۶۰۸۵۲۶۶ ۱۳۷ خانم  فرزین پزشک دو   ۱۰۴  
کارشناس ۶۶۰۱۶۰۷۲ ۱۳۶ خانم صیادی -آقای حیدر زاده تغذیه ۶۶۰۲۸۷۴۸   خانم ابراهیمی
    واحد کرونا ۶۶۰۱۶۰۳۱