دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
  • مراکز ارائه دهنده خدمت
  • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

دانستنیها ی بهداشتی روز

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

راهنمای آموزش بیماران مبتلا به آسم 
محتوای اموزشی  چهـارشنبه سور.pdf
 -دستور العمل التور96


دریافت فایل ااصول ده گانه در پیشگیری از سرطان.pdf   [حجم: 404 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل اچ آی وی وباورهای نادرست.pdf   [حجم: 1097 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل انگ وتبعیض به بیماران ایدز نزنید.pdf   [حجم: 1231 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل اهمیت کاهش مصرف نمک در سلامت کودکان.pdf   [حجم: 1097 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل بسته آموزشی امید به زندگی.pdf   [حجم: 1944 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل بسته آموزشی نمک.pdf   [حجم: 1216 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل بسته آموزشی بیماری مرس.pdf   [حجم: 1661 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل بسته خانه تکانی.pdf   [حجم: 2459 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل بسته نوروزی.pdf   [حجم: 1211 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل پیشگیری از رفتارهای پرخطر نوجوانان.pdf   [حجم: 3557 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل پیشگیری از سرطان وکاهش وزن.pdf   [حجم: 1211 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل ترک سیگار با خود مراقبتی.pdf   [حجم: 658 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل حضور سلامت در متن زندگی.pdf   [حجم: 828 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل حوادث ترافیکی.pdf   [حجم: 91 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل خانواده ونقش آن در پیشگیری از ایدز.pdf   [حجم: 1181 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل راه های انقال ایدز.pdf   [حجم: 1330 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل راهنمای برنامه ریزی خود مراقبتی.pdf   [حجم: 1181 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل سیگار ، قلیان.pdf   [حجم: 101 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل سیگار جوانان ،نوجوانان 1.pdf   [حجم: 3971 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل شستشوی سبزیجات ومیوه ها.pdf   [حجم: 118 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل ضرورت کاهش نمک در مهدکودک ها.pdf   [حجم: 3971 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل فشارخون.pdf   [حجم: 1384 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل کلسترول بالا.pdf   [حجم: 91 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل کوله پشتی.pdf   [حجم: 1489 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل کوله پشتی2.pdf   [حجم: 91 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل کوله پشتی3.pdf   [حجم: 1434 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل موادمحرک وایدز.pdf   [حجم: 1627 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل مراکز مشاوره بیماری های رفتاری.pdf   [حجم: 533 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل موادمخدر اچ آی وی.pdf   [حجم: 1627 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل میوه وسبزی.pdf   [حجم: 96 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل نکاتی در باره نمک.pdf   [حجم: 478 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]