دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
  • مراکز ارائه دهنده خدمت
  • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

میز خدمت الکترونیک

 | تاریخ ارسال: 1397/6/3 | 

بیماری های غیر واگیر   امور آزمایشگاهها   مبارزه با بیماری های واگیر   

  بهداشت دهان و دندان   بهداشت خانواده
بهداشت حرفه ای   گسترش شبکه   امور مالی
روابط عمومی   AWT IMAGE  AWT IMAGE
آموزش مردمی امور داروییآموزش پرسنل

  ب م ج - چک لیست  نوجوانان -پایگاه سلامت
ب م ج - چک لیست نوجوانان- مرکز خدمات جامع سلامت
​ب م ج - راهنمای تکمیل چک لیست سلامت-جوانان
ب م ج - فلو چارت اجرای طرح پدیکولوز​
ب م ج - فلو چارت برنامه واکسیناسیون توام دانش آموزان 14تا 16سال​
ب م ج - فلوچارت اجرای فرآیند معاینات دانش آموزان گروه هدف​
ب م ج - فلوچارت اجرای فرآیند معاینات غربالگری و بالینی دانشجویان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------​
بهداشت خانواده 
ب خ - برنامه سلامت کودکان چک لیست پایگاه ضمیمه مرکز جامع سلامت شهری
ب خ - چک لیست استرلیزاسیون 97
ب خ - چک لیست پایش خدمات سلامت میانسال 97​
ب خ - چک لیست سالمند​
ب خ -برنامه سلامت کودکان چک لیست پایگاه شهری
ب خ -برنامه سلامت کودکان چک لیست مراقب سلامت -خانه بهداشت
ب خ -برنامه سلامت کودکان چک لیست مرکز جامع سلامت روستائی
ب خ -چک لیست پایش کلاس های آموزش هنگام ازدواج خانم
ب خ -چک لیست شیوه زندگی
ب خ -چک لیست مادران
ب خ -چک لیست مشاوره ازدواج آقایان
ب م - فلو چارت اجرای طرح پدیکولوز
ب م - فلو چارت برنامه واکسیناسیون توام دانش آموزان 14تا 16سال
ب م - فلوچارت اجرای فرآیند معاینات دانش آموزان گروه هدف
ب م - فلوچارت اجرای فرآیند معاینات غربالگری و بالینی دانشجویان
ب م ج - اصلاحیه چک لیست پایش جوانان-پایگاه
ب م ج - راهنمای تکمیل چک لیست سلامت-جوانان
ب م ج -اصلاحیه نهایی چک لیست پایش جوانان- مرکز
ب م ن -چک لیست  نوجوانان -پایگاه سلامت
ب م ن- چک لیست نوجوانان- مرکز خدمات جامع سلامت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
چک لیست شماره 3-پایگاه سلامت شهری پایگاه وزارتی
چک لیست پایش خدمات​
چک لیست پایش  مراقب سلامت - در برنامه خودمراقبتی ​
فرم خام چک  لیست پایش(حضور و غیاب​
فرم خام چک لیست پایش روان​
غیر واگیر-مراقبین ژنتیک​
چک لیست پایش مراقبین سلامت (ایراپن)  غیرواگیر​
چک لیست پایش برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید 
چک لیست پزشک مرکز در برنامه خود مراقبتی​
چک لیست نظارتی طرح وارنیش فلوراید تراپی در مرکزپایگاه1-8-95​
دهان و دندان دستیار دندانپزشک
چک لیست بازدید ازخدمات دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی 
چک لیست پایش کلاس های آموزش هنگام ازدواج خانم​
چک لیست مراقب سلامت -خانه بهداشت ​
چک لیست مادران​
چک لیست مشاوره ازدواج آقایان
چک لیست استرلیزاسیون 97
چک لیست پایگاه ضمیمه مرکز جامع سلامت شهری 
چک لیست پایگاه شهری
چک لیست مرکز جامع سلامت روستائی
چک لیست واگیر
راهنمای تکمیل چک لیست سلامت 
جدید گسترش غرب
چک لیست شماره 3-پایگاه سلامت شهری پایگاه وزارتی
مرکز وزارتی
چک لیست پایش مراقب سلامت
چک لیست پایش کارشناس تغذیه