دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
  • مراکز ارائه دهنده خدمت
  • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

اعضای اتاق فکر

 | تاریخ ارسال: 1400/3/2 | 
اعضای اتاق فکر مرکز بهداشت غرب تهران


 
نام و نام خانوادگی سمت رزومه کاری
 
دکتر ماهرخ علایی جنت مکان رئیس مرکز بهداشت غرب تهران
 رئیس اتاق فکر
--رزومه
سرکار خانم سارا کریمی قائم مقام مرکز بهداشت غرب تهران و کارشناس مسئول بهداشت محیط
عضو اتاق فکر
رزومه 
سرکار خانم اعظم اسد اللهی کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت غرب تهران
عضو اتاق فکر
رزومه 
سرکار خانم دکتر چرخگری کارشناس مسئول بهداشت خانواده
عضو اتاق فکر
رزومه
سرکار خانم عزالدین کارشناس مسئول واحد بلایا  رزومه