دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • غربالگری نوزادان
  • مراکز ارائه خدمات کرونا -واکسیناسیون
  • مراکز ارائه دهنده خدمت
  • خدمات مراکز - پایگاه های سلامت

متون آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 

متون آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1397/3/12 | 
ارزیابی عملکرد کارکنان 

فیلم آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان    دانلود 

لینک سایت ارزیابی عملکرد کارکنان       لینک ( حتمآ با firefox و یا google chrome باز شود . )

متون آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

-


دریافت فایل nabarvari.pdf   [حجم: 280 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل _راهنمای_ازدواج_2o.pdf   [حجم: 826 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل مجموعه_پیام_ها_آموزشی_-_Copy.pdf   [حجم: 59 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل راهنمای_ازدواج8.9.pdf   [حجم: 596 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل راهنمای_ازدواج7.pdf   [حجم: 858 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل راهنمای_ازدواج6.pdf   [حجم: 803 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل راهنمای_ازدواج5.pdf   [حجم: 789 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل راهنمای_ازدواج4.pdf   [حجم: 783 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل راهنمای_ازدواج3_.pdf   [حجم: 609 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل راهنمای_ازدواج_1.pdf   [حجم: 851 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/6]
دریافت فایل diabet-1.pdf   [حجم: 2272 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل diabet - 2.pdf   [حجم: 1960 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل diabet - 3.pdf   [حجم: 2576 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل diabet -7.pdf   [حجم: 1793 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل diabet - 8.pdf   [حجم: 1780 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل diabet - 4.rar   [حجم: 243 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل diabet - 5.rar   [حجم: 417 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل diabet - 6.rar   [حجم: 1436 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/1]
دریافت فایل ازدواج_در_جوانان_n.pdf   [حجم: 281 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]
دریافت فایل تغذیه_در_جوانان_1.pdf   [حجم: 2566 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]
دریافت فایل سلامت_جسمانی_در_جوانان_.pdf   [حجم: 2843 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]
دریافت فایل فواید_ازدواج.pdf   [حجم: 605 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]
دریافت فایل کتاب_رفتارهای_پرخطر_جوانان_.pdf   [حجم: 3557 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]
دریافت فایل qalyan.rar   [حجم: 2459 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]
دریافت فایل salt_and_light.rar   [حجم: 4559 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]
دریافت فایل خانواده_شاد_.rar   [حجم: 10854 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]
دریافت فایل ازدواج1.rar   [حجم: 9473 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/2/25]