سایت پیشین مرکز

خدماتی که در واحد ارائه می شود :

خدمات عمومی:

 • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی
 • آموزش بدو خدمت تیم سلامت
 • آموزش حین خدمت تیم سلامت بر اساس نیاز سنجی
 • پایش و ارزیابی فرایند های برنامه و فعالیت های تیم سلامت و ارائه گزارش پایش و بررسی پسخوراند های پایش و انجام مداخلات لازم
 • تشکیل جلسات دوره ای با سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت و مسئولین فنی مراکز و پایگاههای سلامت و ارائه گزارش شاخص ها و چالش های برنامه
 • بررسی نحوه انجام خدمات تیم سلامت در سامانه سینا و ارسال گزارش
 • برگزاری کارگاه آموزشی منطبق با برنامه عملیاتی
 • جمع آوری و ارسال دوره ای آمارهای برنامه و شاخص ها به معاونت بهداشت
 • انجام فعالیت های مناسبتی(هفته ملی جمعیت- روز ماما- روز شیر مادر – جشنواره ترویج زایمان طبیعی-روز بهداشت- روز سلامت مردان و.....)
 • تهیه و توزیع رسانه آموزشی ( بوکلت – کتابچه - بنر –پوستر و...)
 • برپایی دوره ای کمیته ها( کمیته جوانی جمعیت – کمیته مرگ مادر – کمیته مرگ کودک و....)
 • بررسی اعتبارات و هزینه کرد به هنگام و درست آن
 • بارگزاری مطالب و دستورالعمل ها در سایت مرکز بهداشت و به روز رسانی آنها(با همکاری واحد روابط عمومی)
 • تشکیل جلسات برون بخشی در راستای اهداف برنامه

خدمات اختصاصی

 • برنامه جوانی جمعیت و سلامت باروری:
 • نظارت بر اجرای مفاد قانون جوانی جمعیت در مراکز و پایگاههای سلامت: آگاهی و عملکرد
 • تشویق همکارانی که در سال جاری ازدواج کرده اند یا صاحب فرزند شده اند.
 • هماهنگی بین واحد ها ی ستادی در راستای اجرای برنامه
 • تامین مربی کلاس های آموزش حین ازدواج
 • هماهنگی با واحد مالی برای عقد قرار داد مربیان
 • نظارت بر برگزاری کلاس های حضوری یا غیر حضوریآموزش حین ازدواج
 • محاسبه حق الزحمه مربیان و ارسال به واحد مالی جهت پرداخت

 

برنامه سلامت مادران:

 • پرسشگری مرگ مادر باردار( خارج بیمارستانی) و تکمیل فرم ها و ارسال به معاونت
 • تشکیل کمیته مرگ و تدوین مداخلات لازم
 • تشکیل کمیته ارتقائ سلامت مادران ( فصلی) با حضور مدیران ستاد
 • استخراج لیست و تماس با مادران انتقال یافته به منطقه تحت پوشش جهت راهنمایی و ارایه مراقبت از پورتال امهاجرت دایم و موقت مادران
 • ثبت مادران انتقال یافته به سایر شهرستان ها در پورتال مهاجرت دایم یا موقت
 • نظارت و پایش بر پرونده های مادران باردار
 • بررسی مهارت بالینی ماماها و مراقبین سلامت در خدمات مادران باردار
 •  کارشناس رابط مادران مراقبت ویژه و ارتباط با متخصصین آنکال و کارشناس رابط مادران ویژه در بیمارستان ها
 • نظارت بر تامین تجهیزات و کالیبراسیون تجهیزات مادران باردار در واحد های تحت پوشش
 • آموزش پزشکان و ماماها در خصوصمراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
 • هماهنگی با متخصصین و ماماهای بخش خصوصی در خصوص ترویج زایمان طبیعی
 • نظارت بر برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان
 • باز آموزی و پایش مربیان کلاسهای آمادگی برای زایمان
 • تعیین حدانتظار شناسایی مادران باردار تحت پوشش هر مرکز و پایگاه و تعیین اهداف شاخص ها

 

 

برنامه سلامت میانسالان:

 • نظارت بر  استریلیزاسیون و کالیبراسیون تجهیزات و هماهنگی با واحد گسترش جهت ارائه گزارش مبنی بر تامین یا کالیبراسیون تجهیزات
 • هماهنگی با واحد دارویی جهت برآوردوتامین مکمل ها
 • طراحی تراکت جهت معرفی مراکز و پایگاه های ارائه خدمات رایگان به گروه هدف
 • هماهنگی بین واحد ها ی ستادی در راستای اجرای برنامه
 • نظارت بر اطلاعات مراقبین از دستورالعمل ها و مطالب آموزشی بوکلت به صورت حضوری (پرسش و پاسخ)و غیر حضوری  (طبق جدول آموزشی تدوین شده)
 • مشارکت در آموزش های برون بخش تعیین شده توسط واحد آموزش

 

برنامه سلامت سالمندان:

 • بازدید از مراکز توانبخشی سالمندان
 • هماهنگی با واحد دارویی جهت برآوردوتامین مکمل ها
 • طراحی تراکت جهت معرفی مراکز و پایگاه های ارائه خدمات رایگان به گروه هدف
 • جمع آوری اطلاعات سالمندان پرخطر و بسیار پر خطر نیازمند حمایت
 • هماهنگی بین واحد ها ی ستادی در راستای اجرای برنامه
 • نظارت بر اطلاعات مراقبین از دستورالعمل ها و مطالب آموزشی بوکلت به صورت
 • حضوری (پرسش و پاسخ)و غیر حضوری  (طبق جدول آموزشی تدوین شده)
 • نظارت بر برگزاری کلاس های آموزشی بهبود شیوه زندگی توسط مراقبین
 • مشارکت در آموزش های برون بخش تعیین شده توسط واحد آموزش

 

برنامه سلامت کودکان:

 • نظارت بر اجرای صحیح و با کیفیت در خصوص مراقبت های کودکان و نوزادان توسط مراقبین سلامت و پزشکان
 • پیگیری کودکان پرخطر بستری در بیمارستان
 • پیگیری کودکان با کم وزنی شدید و ثبت این کودکان در پرتال وزارتخانه
 • پیگیری کودکان نیازمند ارجاع تکامل ثبت در پرتال وزارتخانه
 • پیگیری کودکان تحت پوشش بهزیستی و ثبت مراقبت ها و مشخصات بهداشتی آنها در پرتال وزارتخانه
 • محاسبه و درخواست فرم های غربالگری تکامل برای 5 گروه سنی کودکان و کارت های رشد دختر و پسر
 • بررسی سناریو مرگ کودکان زیر 5 سال در کمیته های فصلی مرگ کودکان طراحی و اجرای مداخلات با هدف پیشگیری و کاهش مرگ کودکان
 • استخراج و پیگیری روزانه کودکان پر خطر ثبت شده در سامانه mcmc
 • پیگیری  مستمر موارد نیازمند معاینات رتینوپاتی بر اساس  اکسل های دریافتی از معاونت بهداشتی

 

برنامه شیر مادر:

 • شناسایی و  معرفی کارشناسان مشاوره شیردهی جهت گذراندن دوره با هدف افزایش اتا قهای مشاوره شیر دهی و در نهایت ارتقاء شاخصهای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
 • نظارت و هماهنگی  درون و برون بخش جهت راه اندازی و  افزایش تعداد اتاق های مادر و کودک ( امن شیر دهی )
 • برآورد و درخواست کوپن و قوطی شیر مصنوعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
  Template settings