سایت پیشین مرکز

خدماتی که در واحد ارائه می شود :

  • توانمندسازی و آموزش پرسنل آزمایشگاه در ارائه کامل بسته های خدمت سالیانه
  • استاندارد سازی تجهیزات و حصول اطمینان از عملکرد آنها
  • حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین کیفیت در شبکه ی آزمایشگاهی بهداشتی
  • دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت
  • پشتیبانی و مدیریت ریسک و بلایای تسهیلات بهداشتی درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    Template settings