سایت پیشین مرکز

 

 

اهم فعالیت های واحد آموزش و ارتقای سلامت عبارتند از :

 • اجرای برنامه ملی خود مراقبتی وشناسایی سفیر سلامت از خانوار تحت پوش
 • اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت
 • اجرای برنامه نیاز سنجی  سلامت 
 • همکاری در اجرای برنامه های هفته سلامت
 • هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز و  دعوت از فراگیران
 • بارگزاری دوره های آموزشی پیش بینی شده در سیستم آموزش کارکنان (جام)
 • آموزش دانشجویان
 • جلب حمایت و همکاری های برون بخشی برای اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی واجتماعی وتدوین برنامه عملیاتی
 • همکاری های آموزشی برون بخشی
 • جمع آوری و نگهداری رسانه های آموزشی
 • نظارت بر برنامه های آموزشی مراجعین
 • تشکیل کمیته های آموزشی و نظارت بر رسانه های تولیدی
Template settings