سایت پیشین مرکز
خدماتی که در واحد ارائه می شود :
در این واحد با بهره‌گیری از وضعیت جغرافیایی و جمعیتی هر منطقه و انطباق آن با مقادیر استاندارد کشوری، میزان ارائه خدمات بهداشتی مورد انتظار هر واحد برآورد و تعیین می‌گردد.
 
بهبود استاندارد منابع:
 واحد گسترش وظیفه نظارت و پیگیری احداث، تعمیر و نگهداری فضای فیزیکی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت را براساس نظر کارشناسی منطبق بر طرح گسترش شبکه و در تعامل با واحد عمرانی مرکز بهداشت برعهده دارد. مشارکت با مدیریت‌های فنی و بودجه دانشگاه به ‌منظور پیش‌بینی و تعیین اولویت احداث ساختمان‌ها و فضای فیزیکی واحدهای بهداشتی و درمانی را انجام می‌دهد. 
امور تجهیزات اداری و پزشکی هم وظیفه نظارت بر چرخه تامین و توزیع تجهیزات پزشکی، برآورد نیاز مرکز بهداشت به انواع تجهیزات، تشخیص خرابی تجهیزات و پیگیری تعمیر و کالیبراسیون آن‌ها و اسقاط تجهیزات غیرقابل استفاده را بر عهده دارد. 
 
مدیریت نیروی انسانی:
کارشناس نیروی انسانی وظایفی به شرح ذیل دارد:
1. تکمیل و اصلاح ساختار تشکیلاتی با توسعه پذیری مناسب از لحاظ تعداد نیروی انسانی
2. برآورد نیروی انسانی به ازای استاندارد تعریف شده از جمعیت ثبت شده و خدمت گرفته در سامانه یکپارچه اطلاعاتی برای مراقب سلامت/مراقب سلامت ماما 2500نفر،پزشک 10،000نفر،دندانپزشک،کارشناس تغیه و کارشناس سلامت روان 40،000نفر 
3. برآورد نیروی انسانی کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای به ازای هر300 تا500 امکنه ویا کارگاه و کارخانه
4. برآورد و تامین نیروی پذیرش و کارشناس فن آوری اطلاعات/دستیار دندانپزشک/کاردان و کارشناس آزمایشگاه/پرستارو بهیار
 
آموزش تیم سلامت:
 
  استقرار ،نظارت بر اجرای دستورالعمل آموزش کارکنان و تیم سلامت برای اجرای خدمات سلامت و برنامه پزشکی خانواده از وظایف واحد گسترش می باشد.این دستورالعمل برای مهارت آموزی مبتنی بر شرح وظایف سازمانی کارکنان و اعضای تیم سلامت بر اساس خدمات تعریف شده می باشد.  
نظام مهارت آموزی می بایست مداوم بسته های آموزشی متنوع را برای طیف گسترده فراگیران در حال چرخش به روز رسانی نمایند لذا به روز رسانی بسته های آموزشی جدید ضرورت دارد. عملکرد این برنامه در پایش و ارزشیابی عملی تیم سلامت نمود پیدا می کند.استقرار نظام نیاز سنجی آموزشی مداوم و برنامه ریزی بر مبنای آن از اصول اجرای این برنامه است.مستند سازی نتایج و تحلیل آن ضرورت دارد.آموزش بدوخدمت به عنوان قسمتی از این برنامه بر عهده واحد گسترش می باشد که با هماهنگی واحدهای ستادی ،ارائه آخرین دستورالعمل و بسته های خدمتی ،معرفی به واحد آموزش عملی در مراکز خدمات جامع سلامت منتخب برنامه و ارزشیابی آگاهی و عملکرد ارائه دهنده خدمت انجام می شود.
 
پایش و ارزشیابی تیم سلامت :
 
برنامه پایش و ارزشیابی تیم سلامت در مرکز بهداشت غرب در واحد گسترش شبکه تنظیم می گردد و برنامه ریزی این برنامه به صورت کارشناسی/ مدیریتی انجام می پذیرد .
 
 این برنامه شامل:
1. بازنگری دستورالعمل پایش و ارزشیابی پایش کارشناسی مرکز بهداشت غرب
2. بازنگری چک لیست های پایش و ارزشیابی /تنظیم برنامه پایش گروهی(کارشناسی و مدیریتی) بر اساس  دستورالعمل پایش  و نظرات واحدهای ستادی
3. ارسال برنامه پایش های  پیش بینی شده به واحدهای  تحت پوشش
4. ارسال گزارش پایش های انجام شده به واحدهای پایش شونده
5. پیگیری رفع نواقص پایش های واحد گسترش
6. پیگیری و بایگانی پسخوراند پایش
7. ارسال پسخوراند پایش به واحد های ستادی
8. تهیه گزارش پایش و ارزشیابی(مانیتورینگ پایش)
 
می شود.
 
سامانه ،آمار و اطلاعات شبکه:
 
پرونده الکترونیک سلامت خانوار مبتنی بر شناسه کد ملی برای هر ایرانی و  کد اتباع برای غیر ایرانی ایجاد می شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وی قبل از تولد تا پس از مرگ در آن ثبت می شود.با استفاده از رمز عبور و الزامات ضروری و حفظ حریم خصوصی امکان دسترسی به این اطلاعات توسط فرد و تیم سلامت مطابق سطح دسترسی تعریف شده معاونت بهداشت وزارت مطبوع ایجاد شده است.کارشناس سامانه وظیفه تعریف کاربری در سامانه سینا، استخراج اطلاعات آماری  از سامانه سینا و تحلیل  اطلاعات،  پشتیبانی سامانه(بلوک بندی ،تعریف ساختار ارجاع و...) را بر عهده دارد.
 
هماهنگی درون بخشی:
 
برای نیل به اهداف مدیریتی سازمانی مرکز بهداشت غرب واحد گسترش متولی برگزاری جلساتی با سرپرستان مراکز به عنوان (مدیر سلامت محدوده ی تحت پوشش ) می باشد. در این جلسات که با حضور ریاست محترم مرکز و مدیران واحدهای ستادی تشکیل می شود نکات مدیریتی یادآوری شده و نسبت به توانمند سازی سرپرستان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی اقدام می شود.
 
 مشارکت با بخش دولتی با بخش خصوصی:
 
واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی با استفاده از روش های قانونی موجود به ویژه مقررات و مجوزهای آئیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها انجام می شود.
 
امور داروئی:
تامین مکمل های دارویی یکی از اجزای مراقبتهای اولیه بهداشتی درمانی است که در واحد گسترش موارد ذیل در امور دارویی انجام می پذیرد:
1. جمع آوری آمار دارویی مراکز و پایگاهها و بررسی عملکرد مراکز و پایگاه  با توجه به امار مصرفی
2. جمع بندی و ارسال آمار دارویی و اعلام نیاز واحد های بهداشتی به معاونت بهداشتی
3. برآورد خرید اقلام بهداشتی و دارویی بر اسا س نیاز واحدهای بهداشتی
4. هماهنگی با امور اداری و مسئول انباردارویی مرکز بهداشت غرب جهت تحویل داروها و اقلام بهداشتی
 
برنامه ی کاهش خطر در بلایا و حوادث:
1. اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی مرکز در برابر بلایا (SARA)
2. اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی مرکز در برابر بلایا (SNS)   
3. ارزیابی و آموزش خانوارها برای بلایا (DART)
4. تدوین و اجرای برنامه آمادگی مرکز برای بلایا (EOP)
5. اجرای برنامه نظام مراقبت بلایا(DSS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
Template settings