سایت پیشین مرکز

خدماتی که در واحد ارائه می شود :

 • آشنایی با مراحل یا فرآیند کار در هر کارگاه به منظور برنامه ریزی بهداشتی و معاینات کارگران
 • شناسایی عوامل زیان آور مانند: عوامل فیزیکی (سرو صدا،ارتعاش، نور، تشعشعات، گرما، رطوبت و ...) شیمیایی(گرد و غبار، دود، دود فلزی، گازها و بخارات، اسیدها و...) بیولوژیکی (میکروبها، ویروسها، قارچها) عوامل ارگونومی (وضعیت نامناسب بدن در حین انجام کار، ابزار کار نامناسب) و روانی واجتماعی
 • ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور  محیط کار از طریق شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای
 • پیگیری در جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار  بر اساس مواد ۹۵  قانون کار
 • سالم سازی محیط کار از طریق ایجاد تسهیلات بهداشتی کافی (مطابق با آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت بر اساس ماده ۱۵۶ قانون کار)
 • پیگیری در جهت ایجاد تاسیسات بهداشتی مناسب در کارگاه بر اساس ماده ۱۵۶ قانون کار  
 • آموزش بهداشت فردی - عمومی – حرفه ای به کارگران و مدیران و تغییر نگرش و رفتار در آنان
 • پیگیری در جهت انجام معاینات قبل از استخدام ( به منظور بکار گماردن کارگر مناسب با شرایط فیزیکی و روحی با کار مورد نظر )،  معاینات دوره ای ( به منظور تشخیص زودرس بیماریهای شغلی )، معاینات ویژه و بازگشت بکار  بر اساس ماده ۹۲ قانون کار
 • جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل فعالیتهای بهداشت حرفه ای در صنایع
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتها از طریق نظارت و پایش و مداخله
 • برگزاری جلسات بازآموزی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای  صنایع، بازرسان بهداشت حرفه ای، بهداشتیاران
 • تلاش در جهت ایجاد تشکیلات بهداشت حرفه ای در صنایع  مشمول بر اساس ماده ۹۳ قانون کار
 • بررسی عملکرد و ارزیابی کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع
 • بررسی و صدور صلاحیت  بهداشتی برای کارگاههای متقاضی
 • معرفی کارگاههای متخلف از مقررات بهداشتی به مراجع ذیصلاح قضایی

 

شرح وظیفه کارشناس بهداشت حرفه ای به صورت عام:


۱ -احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع.
۲-شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات ،معادن،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه ،برنامه ریزی جهت بازدید  از واحدهای مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .
۳همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار ،بیماریهای واگیر ،مسمومیتها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک طب کار.
۴-آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی  از انحاء به سلامت جسمی –روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد.
۵-نمونه برداری ، اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل  وارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک ((تطبیق انسان با کار و بالعکس)) در محیط کار و ارائه طریق به منظور پیشگیری  و کنترل  عوامل زیان آور درمحیط کاربا توجه به استانداردهای موجود.
۶-بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.
۷-آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)وفعالیت ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.
۸نظارت و پیگیری در امر توسعه ،تأسیس ،تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کار گری و مراکز بهداشت کار و نظارت بر حسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل  مراکز مذکور با توجه به آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود.
۹-آشنایی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (ادغام،بقا،بهگر غربالگری سیلیکوزیس،بهداشت کشاورزی و...)
۱۰-تشکیل دوره های آموزشی وبازآموزی برای بهداشتیاران کار ،بهورزان، کاردانهای بهداشتی ومسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضوکمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملهاوآیین نامه های موجود
۱۱-آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل  شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.
۱۲-همکاری با سایر کارشناسان  بهداشتی  مراکز بهداشت  در زمینه اجرا و ارایه طرحهای  بهداشتی و دستورالعملهای ستادی  به منظور ارتقاءسطح ارائه  خدمات  بهداشتی در منطقه.
۱۳همکاری با کارشناسان بهداشت محیط در زمینه نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالم ،جمع آوری صحیح  و بهداشتی  زباله و فضولات و فاضلابها و سایر فاکتورهای بهداشت محیطی.
۱۴-هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش سلامت به منظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
۱۵-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مؤسسات و مجریان  طرحهای تحقیقاتی در زمینه عوامل  زیان آور محیط کار.
۱۶-اعلام نواقص وصدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحدهای  تولیدی (صنعت-معدن-کشاورزی- خدمات)با توجه به قوانین و مقررات موجود.
۱۷-آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای
۱۸-جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق با فرمهای مصوب.
۱۹-مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور  و روشهای  اندازه گیری ،ارزشیابی و کنترل)
۲۰-ارائه و اجرای روشهای اجرایی در جهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیطهای  کار منطقه
۲۱-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

اهداف بهداشت حرفه ای :

برنامه کنترل سروصدا،برنامه روشنایی ، برنامه کارگاههای ساختمانی، برنامه بهداشت پرتوکاران ، برنامه سلامت عوامل اجرایی ، مدیریت پسماند، برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای،  برنامه نظارت بر مراکز ارائه خدمات سلامت شغلی ، برنامه ارگونومی ،  برنامه نظارت بر شرکت  های بهداشت حرفه ای ، برنامه معاینات سلامت شغلی ، برنامه سلامت کارکنان دولت،  برنامه بازرسی هدفمند، برنامه کنترل استرس حرارت ، برنامه بهداشت حرفه ای در برنامه مدیریت حوادث شیمیایی ، برنامه خود اظهاری صنایع برنامه کنترل عوامل شیمیایی(سرب،سیلیس،جیوه، آزبست)

 

 

برنامه های واحد بهداشت حرفه ای

برنامه کنترل سروصدا

برنامه روشنایی برنامه

برنامه کارگاههای ساختمانی

برنامه بهداشت پرتوکاران

برنامه سلامت عوامل اجرایی مدیریت پسماند

برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای

برنامه نظارت بر مراکز ارائه خدمات سلامت شغلی

برنامه ارگونومی

برنامه نظارت بر شرکت های بهداشت حرفه ای

برنامه معاینات سلامت شغلی

برنامه سلامت کارکنان دولت

برنامه بازرسی هدفمند

برنامه کنترل استرس حرارت

برنامه بهداشت حرفه ای در بیمارستان

برنامه مدیریت حوادث شیمیایی

برنامه خود اظهاری صنایع

برنامه کنترل عوامل شیمیایی(سرب،سیلیس،جیوه، آزبست)

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای اساسی بهداشت حرفه ای در راستای تحقق اهداف

ردیف

عنوان فعالیت

۱

آشنایی با مراحل یا فرآیند کار در هر کارگاه به منظور برنامه ریزی بهداشتی و معاینات کارگران

۲

شناسایی عوامل زیان آور مانند: عوامل فیزیکی (سرو صدا،ارتعاش، نور، تشعشعات، گرما، رطوبت و ...) شیمیایی(گرد و غبار، دود، دود فلزی، گازها و بخارات، اسیدها و...) بیولوژیکی (میکروبها، ویروسها، قارچها) عوامل ارگونومی (وضعیت نامناسب بدن در حین انجام کار، ابزار کار نامناسب) و روانی واجتماعی

۳

ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور  محیط کار از طریق شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای 

۴

پیگیری در جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار  بر اساس مواد ۹۵  قانون کار

۵

سالم سازی محیط کار از طریق ایجاد تسهیلات بهداشتی کافی (مطابق با آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت بر اساس ماده ۱۵۶ قانون کار)

۶

پیگیری در جهت ایجاد تاسیسات بهداشتی مناسب در کارگاه بر اساس ماده ۱۵۶ قانون کار   

۷

آموزش بهداشت فردی - عمومی – حرفه ای به کارگران و مدیران و تغییر نگرش و رفتار در آنان

۸

پیگیری در جهت انجام معاینات قبل از استخدام ( به منظور بکار گماردن کارگر مناسب با شرایط فیزیکی و روحی با کار مورد نظر )،  معاینات دوره ای ( به منظور تشخیص زودرس بیماریهای شغلی )، معاینات ویژه و بازگشت بکار  بر اساس ماده ۹۲ قانون کار

۹

جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل فعالیتهای بهداشت حرفه ای در صنایع

۱۰

برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتها از طریق نظارت و پایش و مداخله

۱۱

برگزاری جلسات بازآموزی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای  صنایع، بازرسان بهداشت حرفه ای، بهداشتیاران

۱۲

تلاش در جهت ایجاد تشکیلات بهداشت حرفه ای در صنایع  مشمول بر اساس ماده ۹۳ قانون کار

۱۳

بررسی عملکرد و ارزیابی کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع

۱۴

بررسی و صدور صلاحیت  بهداشتی برای کارگاههای متقاضی

۱۵

معرفی کارگاههای متخلف از مقررات بهداشتی به مراجع ذیصلاح قضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings