سایت پیشین مرکز

درباره ما:

مرکز بهداشت غرب تهران در سال 1364 تاسیس و در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر 1 میلیون  نفر را تحت پوشش دارد. این مرکز با هدف ارتقای سلامت ساکنان غرب تهران و با شعار " سلامتی برای همه " خط مشی اصلی خود را جلب رضایت مراجعه کنندگان و بهبود مستمر کیفیت خدمات قرار داده است.

 این مرکز بر اساس شرح وظائف پیش بینی شده در سیستم بهداشتی در قالب 13 واحد ستادی به امر برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت ، سازماندهی و ارزشیابی برنامه ها در سطح مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاههای بهداشتی پرداخته و تامین ( مالی، نیروی انسانی، تجهیزات ) پایش و نظارت بر فرآیند های جاری در واحدهای تابعه را نیز به عهده دارد.

مرکز بهداشت غرب تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می باشد و مناطق شهرداری 9، 18، 21 و 22 را تحت پوشش خود دارد.

مرکز بهداشت غرب تهران 15 مرکز خدمات جامع سلامت و 45 پایگاه سلامت ضمیمه و غیر ضمیمه و یک خانه بهداشت را در مناطق مذکور تحت پوشش خود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
Template settings