سایت پیشین مرکز

فرایند ها

 
 
شرح فرآیندهای واحد بهداشت محیط: 

۱- نظارت،  بازرسی و کنترل بهداشتی مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد خوردنی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  و اماکن عمومی :


یکی از شرح وظایف بازرسین بهداشت محیط ،  کنترل بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگه داری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی آرایشی و بهداشتی و امکنه عمومی می باشد.
۲ - رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اجرای قانون اصلاح ماده ۱۳ (تخلفات بهداشتی منجر به پلمپ )

پس از بازرسی و کنترل بهداشتی مکان و ثبت بازرسی در سامانه ( توسط بازرسین بهداشت محیط )  با توجه به نواقص بهداشتی مکان ، در صورت وجود نواقص بهداشتی بحرانی غیر قابل رفع در محل، بر اساس ماده ۲۶ ایین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، اخطار تعطیل موقت واحد ( مکان و یا قسمت ) دارای نواقص بحرانی صادر می شود ، در صورت عدم رفع نواقص بحرانی پس از انقضای مدت ۴۸ ساعت(واحد، مکان ، قسمت ) دارای نواقص بهداشتی بحرانی ، تعطیل و پرونده به مراجع قضایی ، ارجاع می گرد. همچنین در صورت وجود نواقص بهداشتی غیر بحرانی ، ( بر اساس  ماده ۳۰ آیین نامه مذکور) اخطار برای رفع نواقص غیر بحرانی با مهلت حداکثر، ۶۰ روزه ، صادر و پس از اتمام مهلت مقرر ، مکان مجددا" بازدید و در صورت عدم رفع نواقص ، اخطار ۴۸ ساعته صادر و پس از انقضای مهلت ۴۸ ساعت ، مجددا" بازدید صورت میگیرد ، در صورت عدم رفع نواقص ،واحد، مکان یا قسمت دارای نواقص بهداشتی پلمپ و پرونده تخلف بهداشتی به دادگاه ، ارجاع می شود.

 ۳- معرفی پرونده های تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی ( سازمان تعزیرات حکومتی- ماده ۳۹) :
پس از پلمپ ، پرونده تخلف بهداشتی ( با توجه به نواقص موجود در زمان پلمپ) بر اساس ماده ۳۹ تعزیرات حکومتی ، تنظیم و در کمیسیونهای ماهیانه ماده ۱۱ تعزیرات ، مطرح می گردد، پس از تایید اعضای کمیسیون  و دریافت آرای کمیسیون،  پرونده های تخلفات بهداشتی به شعب  تعزیرات حکومتی تحویل می شود.  آرای صادره برای این نوع تخلفات ، مشخص و معمولا" منجر به صدور رای محکومیت به پرداخت ۲۵۰۰۰۰ الی ۳۰۰۰۰۰ تومان خواهد بود .
۴- معرفی پرونده های تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی ( سازمان تعزیرات حکومتی- ماده ۳۷) :
بخش دیگری از پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده ۱۱ سازمان تعزیرات حکومتی  در قالب ماده ۳۷ می باشد که مربوط به تخلفات عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف انسانی است و شامل دو حالت زیر است:
حالت ۱ : مواد غذایی که در محل با تشخیص بازرس و تجهیزات پرتابل  بازرسی و... معدوم  و پرونده تخلف بهداشتی به استناد مواد ۳۶ و ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی و بند ۴ ماده ۱ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، تنظیم و در کمیسیون مطرح می شود.
حالت ۲:  مربوط به مواد غذایی است که نمونه برداری و به آزمایشگاه مرجع ، ارسال می شود وبر اساس نتایج واصله ، پرونده موارد نامطلوب و غیر قابل مصرف انسانی به استناد ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی و بند ۴ و ۵ و... قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی ، تنظیم و پس از طرح در کمیسیون ماهانه تعزیرات حکومتی ، به شعب تعزیرات تحویل می شود . رای صادره برای حالت اول معمولا" ضبط کالا به نفع دولت است بنابراین برای مواردی که بازرس در محل معدوم نموده است، صرفا" سابقه ای در تعزیرات تشکیل می شود و جریمه صادر نمی شود و اقدام بازدارنده همان بحث معدومی مواد غذایی است که نوسط بازرسین بهداشت محیط ، انجام و از تحویل به مصرف کننده و توزیع به بازار مصرف ،جلوگیری شده است . و برای حالت دوم، جریمه در حد ۲۵۰۰۰۰ تومان و ۳۰۰۰۰۰ تومان صادر می شود.

 
۵- کنترل کیفی مواد غذایی در سطح عرضه ( نمونه برداری و معدوم سازی )
نمونه برداری نان ، مواد غذایی و نمک های مصرفی(با اولویت موارد مشکوک به فساد و موارد شکایتی و بروز طغیان) در شش ماهه اول سال ۹۹ جمعا" ۳۲۵ مورد و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ جمعا" 
 ۳۶۷  نمونه برداشت شده و معادل ۱۱% رشد داشته است.( ۶۴% درصد مواد غذایی نمونه برداری و آزمایش شده در سال ۱۴۰۰، غیر قابل مصرف  بوده است. )
۶-کشف کارگاههای غیر مجاز تهیه و توزیع مواد غذایی:
تمامی کارگاه غیرمجاز تهیه و بسته بندی مواد غذایی شناسایی شده ، پس از اخذ حکم ورود از دادسرای ناحیه ۱۹ ویژه جرایم پزشکی ، دارویی و بهداشتی ، پلمپ و تخلیه شده و پرونده تخلفات به مراجع قضایی ارسال شده است.
۷- رسیدگی به شکایات بهداشت محیط
در نیمه اول سال ۱۴۰۰
 تعداد ۱۲۸۸  مورد شکایات مردمی از ستاد فوریت های سلامت ومحیط کار به این مرکز ارسال شده که ۱۰۰% موارد رسیدگی شده است. شایان ذکر است در نیمه اول سال ۹۹ تعداد شکایات بهداشتی واصله ۱۵۲۲ مورد بوده که ۱۰۰ % مورد رسیدگی قرار گرفته  و۱۱۳۰ مورد ( ۳۳.۹۰%) مورد تایید قرار گرفته است
لیست اخبار صفحه :1
Template settings