سایت پیشین مرکز

شناسنامه واحد بهداشت محیط

 
 
مقدمه:
بهداشت محیط عبارت است از کنترل عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی رادیولوژیکی و غیر آن، در محیط زندگی که بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی انسان تاثیر می گذارند. بنابراین مهندسین بهداشت محیط باید تمام جوانب عوامل محیطی و اثرات سو آن را شناسایی و کنترل نماید. متعاقب تنظیم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰2 و اهداف تعیین شده فعالیت های بهداشت محیط برنامه ریزی و گزارش برخی اقدامات انجامی در راستای وصول به اهداف با رویکرد مدیریت بهداشت محیط در زمان شیوع ویروس کرونا در این گزارش تقدیم شده است .
 
شناسنامه واحد:
 مرکز بهداشت غرب تهران، ۴ منطقه جغرافیایی تهران ( ۹، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ شهرداری ) را تحت پوشش دارد. در سال ۱۴۰2 ،  ۴6 کارشناس بهداشت محیط ( 11 مرد و ۳5 زن )در ستاد غرب و ۱۶واحد بهداشت محیط مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت،  مشغول به خدمت بوده اند.
تعداد عنوان ردیف
۲۲-۱۸-۲۱-۹ مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت غرب ۱
۱۷۲.۲ وسعت منطقه ( کیلومتر مربع ) ۲
 ۱۰۳۱۶۹۲ تعداد جمعیت تحت پوشش شهری ۳
۲۲۸ تعداد جمعیت تحت پوشش روستایی ۴
۱۸ تعداد مراکز خدمات جامع سلامت شهری ۵
۰ تعداد مراکز خدمات جامع سلامت روستایی ۶
۳۵ تعداد پایگاه های تحت پوشش ۷
۱۶ تعداد مراکز خدمات جامع سلامت دارای واحد بهداشت محیط ۸
۱۱۸۸۸ تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش ۹
۴6 تعداد پرسنل فعال  واحد بهداشت محیط ۱۰
۹-۱۸-۲۱-۲۲ دفاتر خدمات سلامت فعال تحت پوشش ۱۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شناسنامه واحد بهداشت محیط

 
 
 
 
مقدمه :
بهداشت محیط عبارت است از کنترل عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی رادیولوژیکی و غیر آن، در محیط زندگی که بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی انسان تاثیر می گذارند. بنابراین مهندسین بهداشت محیط باید تمام جوانب عوامل محیطی و اثرات سو آن را شناسایی و کنترل نماید. متعاقب تنظیم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰2 و اهداف تعیین شده فعالیت های بهداشت محیط برنامه ریزی و گزارش برخی اقدامات انجامی در راستای وصول به اهداف با رویکرد مدیریت بهداشت محیط در زمان شیوع ویروس کرونا در این گزارش تقدیم شده است .
شناسنامه واحد:
 مرکز بهداشت غرب تهران، ۴ منطقه جغرافیایی تهران ( ۹، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ شهرداری ) را تحت پوشش دارد. در سال ۱۴۰2 ،  ۴6 کارشناس بهداشت محیط ( 11 مرد و ۳5 زن )در ستاد غرب و ۱۶واحد بهداشت محیط مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت،  مشغول به خدمت بوده اند.
 

 
 
 
 
لیست اخبار صفحه :1
Template settings