سایت پیشین مرکز

معرفی واحد:

واحد گسترش شبکه

واحد گسترش شبکه یکی از واحد های ستادی مرکز بهداشت است  وظیفه اصلی آن گسترش و توسعه واحد های سلامت، تامین نیروی انسانی، بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت وخانه‌های بهداشت است. براساس اهداف PHC  مهمترین رسالت این واحد، تسهیل دسترسی برای عموم مردم به منظور دسترسی عادلانه  به خدمات بهداشتی اولیه می باشد.

از جمله وظایف واحد گسترش شبکه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی: جانمایی واحد های سلامت بر اساس نقشه پراکندگی جمعیت، مکان‌یابی، ایجاد و راه‌اندازی واحدها، بازنگری دوره ای طرح گسترش شبکه‌
  2. بهبود استاندارد فضای فیزیکی: توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی، اولویت بندی احداث، تعیین مکان برای احداث، نظارت و هماهنگی در احداث بناها
  3. تامین، توزیع و بهبود استاندارد تجهیزات: برآورد نیاز، تامین اعتبار و توزیع تجهیزات واحدهای تحت پوشش
  4. مدیریت نیروی انسانی: برآورد تعداد نیروی مورد نیاز و تامین نیازها و اولویت‌های نیروی انسانی واحدهای بهداشتی-درمانی، توزیع و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه.
  5. پایش و ارزشیابی: برنامه ریزی ، نظارت بر واحدها و اجرای آن، پایش و ارزشیابی خدمات و اثر بخشی آنها.
  6. آموزش و بازآموزی: آموزش بدو خدمت تیم سلامت، نظارت بر حسن اجرای آموزش تیم سلامت ونیاز سنجی و نظارت بر آموزش بهورزان
  7. امور بهورزی: نظارت،پیگیری و بررسی شاخص های سلامت  و امور خانه بهداشت
  8. مدیریت و کاهش خطر در بلایا و حوادث: مدیریت کاهش خطر بلایا در نظام سلامت فرآیندی است منظم به منظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت های سازمانی، اجرایی و مهارتی نظام سلامت، با هدف به حداقل رساندن پیامدهای سوء سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهیلات و منابع بهداشتی درمانی، از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ به موقع و بازیابی، با رویکرد توسعه پایدار.

 

 

معرفی همکاران :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (داخلی)

1

جناب آقای وحید علی محمدی

کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه

داخلی 123-66016027

2

صغری همتی

کارشناس گسترش شبکه

داخلی 228-66082686

3

افسانه هدایتی خواه

کارشناس گسترش شبکه

داخلی 228-66082686

4

مهری دارابی

کارشناس گسترش شبکه

داخلی 118-66016027

5

فریده محمدیان

کارشناس گسترش شبکه

داخلی 118-66016027

6

بنفشه تفقدی

کارشناس گسترش شبکه

داخلی 128-66008130

7

اکرم بیرالوند

کارشناس گسترش شبکه

داخلی 128-66008130

8

ندا عرفانی نیا

کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث

داخلی 122-66016027

9

علیرضا حسینی مقدم

کارشناس گسترش شبکه

داخلی 228-66082686

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1
Template settings